Terms and conditions

Algemene voorwaarden van Fit1op1, gevestigd te Tilburg

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht of overeenkomst tenzij, schriftelijk, met de opdrachtgever is overeengekomen van deze voorwaarden af te wijken.

Standaard voorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze doorFit1op1 zijn aanvaard met een schriftelijke bevestiging.

1. Begrippen

Fit1op1

Opdrachtgever: De wederpartij van Fit1op1

Personal trainers: Alexander Bartalits

Activiteit(en): Fit1op1 is specialist op het gebied van bewegen, gezonde leefstijl en vitaliteit. Fit1op1biedt een uniek leefstijlprogramma aan met persoonlijke begeleiding en zowel fysieke als mentale coaching. Na een uitgebreid intakegesprek wordt besloten of en zo ja, welke specifieke training zal kunnen worden gevolgd.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de opdrachtgever en Fit1op1 schriftelijk dan wel mondeling overeenkomen dat Fit1op1 activiteiten die de opdrachtgever met de personal trainer heeft afgesproken zal verzorgen aan de opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de opdrachtgever zich heeft aangemeld bij Fit1op1 en deelneemt aan een of meer activiteit(en). Op iedere activiteit van Fit1op1 zijn deze voorwaarden van toepassing.

3. Intakeprocedure

Het medisch c.q. intakeformulier wordt samen met de personal trainer volledig ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever. Pas na goedkeuring van de intake door Fit1op1 zullen de activiteiten starten. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een opdrachtgever, voor deelname aan activiteiten, zonder opgaaf van reden, worden geweigerd.

4. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 4 weken. De periode wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging. De opzegging door de opdrachtgever dient, bij voorkeur schriftelijk, 2 weken voor de dan geldende einddatum aan Fit1op1 kenbaar gemaakt worden.

5. Tijdstip en plaats van de training

Voor de start van de activiteiten zal Fit1op1 meedelen wanneer en waar de opdrachtgever verwacht wordt. Dit is vooraf met de opdrachtgever overlegd. Altijd worden deze voorafgaande aan de trainingen telefonisch, schriftelijk of mondeling overeengekomen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Fit1op1 bevoegd om in overleg met de opdrachtgever een ander tijdstip te plannen. Indien Fit1op1 niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locatie, is Fit1op1 bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op een andere locatie of indien niet anders gaat niet doorgaat (de training zal op een ander moment worden ingehaald). Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Fit1op1 als de opdrachtgever.

6. Uitvoering van de opdracht

Op Fit1op1 rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de opdrachtgever gedurende de activiteit. De inhoud van de activiteit wordt door de personal trainer bepaald. Fit1op1 voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, dat wil zeggen: dat Fit1op1 niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

7. Aansprakelijkheid

Voor elke door Fit1op1 aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Fit1op1 kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Fit1op1is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

Fit1op1 is niet aansprakelijk wanneer bij Fit1op1, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de opdrachtgever en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

Fit1op1 is niet aansprakelijk als de opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de opdrachtgever.

De opdrachtgever is jegens Fit1op1 aansprakelijk wanneer Fit1op1 op enigerlei wijze schade lijdt, en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient Fit1op1 te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere opdrachtgevers veroorzaakt.

8. Ontbinding

Fit1op1 is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de opdrachtgever niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

9. Betalingsvoorwaarden

De aan de activiteit(en) verbonden kosten dienen vooraf op basis van een door Fit1op1 op te stellen factuur voor de start van de activiteit(en) te zijn overgemaakt op rekening van Fit1op1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Fit1op1 gerechtigd de opdrachtgever de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.

Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, dan is hij over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf dat het verzuim is ingetreden aan Fit1op1 een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend.

Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Daarnaast kan Fit1op1 bij niet tijdige betaling de overeenkomst ontbinden, daarbij zullen de redelijke kosten die Fit1op1 in verband daarmee moet maken, voor rekening van de opdrachtgever zijn.

10. BTW

Op de diensten is het geldende BTW tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

11. Prijsbeleid

Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Fit1op1 gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

12. Ziekmelding

Indien de opdrachtgever niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Fit1op1.

Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

13. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht, met betrekking tot de overeenkomst, wordt verstaan al wat daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Fit1op1 is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Bij ziekte van de personal trainer wordt voor de opdrachtgever de overeenkomst verlengd met het aantal weken dat de personal trainer ziek is.

Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de opdrachtgever op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

14. Gezondheid

De opdrachtgever verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de opdrachtgever zich ertoe, alvorens de overeenkomst met Fit1op1 aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

15. Vertrouwelijkheid

Fit1op1 is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de opdrachtgever.

16. Geschillen

Met eventuele klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Fit1op1.

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.